RODO – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem i obiorcą Pani/Pana danych osobowych jest NETCAR Serwis, ul. Pokrzywno 4, 61-315 Poznań, NIP: 7851306748

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- podjęcia działań zmierzających do przyjęcia zamówienia sprzedaży/ złożenia zamówienia zakupu oraz zawarciem umowy kupna-sprzedaży i dokonania transakcji handlowej – dane niezbędne do zawarcia transakcji handlowej: imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy/sprzedawcy towarów lub usług oraz ich adresy: siedziby oraz dostawy/odbioru towaru lub usługi, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT)

- wypełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji

- świadczenia usług "Strefy Klienta"

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe:

1.Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

 • osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy  muszą mieć  dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki
 • podwykonawcom/przewoźnikom uczestniczącym w procesie obsługi sprzedaży oraz zakupu
 • handlowcom pośredniczących w sprzedaży produktów i towarów oraz zakupie części i innych towarów niezbędnych do realizacji zlecenia,
 • podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy informatyczne,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne

2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:

 • operatorom pocztowym
 • bankom i instytucjom płatniczym

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: biuro@netcar-serwis.pl lub listownie na adres; NETCAR Serwis, ul. Pokrzywno 4, 61-315 Poznań

© Copyright 2023 Netcar SERWIS. Szablon: QuanticaLabs